డిఎస్సి / టెట్ పరీక్షల శ్రేణి -7

ఈ పరీక్షలో మొత్తం 35 ప్రశ్నలు ఉంటాయి
తెలుగు నుండి 10 ప్రశ్నలు
మెథడాలజీ నుండి 10 ప్రశ్నలు (నూతన మరియు 2016 పాఠ్య పుస్తకాల ఆధారంగా )
మనో వైజ్ఞానిక శాస్త్రం నుండి 15 ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది
[WpProQuiz 73]Post a Comment