డిఎస్సి / టెట్ పరీక్షల శ్రేణి -3

ఈ పరీక్షలో మొత్తం 47 ప్రశ్నలు ఉంటాయి
తెలుగు నుండి 12 ప్రశ్నలు
మెథడాలజీ నుండి 18 ప్రశ్నలు (నూతన మరియు 2016 పాఠ్య పుస్తకాల ఆధారంగా )
మనో వైజ్ఞానిక శాస్త్రం నుండి 17 ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది
[WpProQuiz 69]Post a Comment